Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta ma sam pacjent, jego przedstawiciel ustawowy oraz osoba upoważniona do dokumentacji medycznej pacjenta. 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA MOŻE ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONA: 

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po jej wykorzystaniu, na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej lub sądów powszechnych.

W CELU OTRZYMANIA DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI NALEŻY:

  1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w Rejestracji Przychodni.
  2. Przy odbiorze dokumentacji medycznej potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
  3. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona przez pacjenta, przy odbiorze kopii dokumentacji medycznej należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej Przychodni oraz potwierdzić tożsamość osoby odbierającej kopię dokumentacji medycznej dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

OPŁATY:

  1. Za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej pobierana jest opłata, zgodnie z obowiązującym cennikiem (z zastrzeżeniem punktu 2).
  2. Dokumentacja medyczna (wyciąg, odpis, kopia, wydruk) jest wydawana nieodpłatnie, jeśli jest udostępniana pacjentowi po raz pierwszy w żądanym zakresie.  
  3. Wgląd do dokumentacji medycznej w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatny. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku.