Obowiązki pacjenta

PACJENT KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYCHODNI JEST ZOBOWIĄZANY DO :

1. Przestrzegania obowiązujących w Przychodni przepisów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Okazania w rejestracji aktualnego dokumentu tożsamości, umożliwiającego zweryfikowanie tożsamości pacjenta oraz prawa do bezpłatnych usług medycznych. 

3. Przedstawienia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych lub podpisania stosownego oświadczenia w przypadku gdy system e-WUŚ nie potwierdzi prawa do bezpłatnego świadczenia w dniu, w którym ma być udzielone świadczenie, a pacjent ma takie prawo. 

4. W przypadku nie spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt. 3 i pkt. 4 pacjent jest zobowiązany do pokrycia kosztów udzielonych świadczeń.

5. Udzielania w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

6. Stosowania się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu Przychodni zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.

PONADTO DO OBOWIĄZKÓW PACJENTA NA TERENIE PRZYCHODNI NALEŻY:

1. Kulturalne zachowanie oraz życzliwe odnoszenie się do innych pacjentów i personelu Przychodni.

2. Nie zakłócanie spokoju innym pacjentom oraz personelowi Przychodni - korzystanie z telefonów komórkowych powinno być ograniczone do minimum i odbywać się w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów oraz personelu Przychodni.

3. Przestrzeganie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających oraz zajmowania się handlem.

4. Przestrzeganie zasad higieny osobistej.

5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż..

6. Poszanowania mienia Przychodni, w tym sprzętu z jakiego korzysta pacjent podczas badań czy zabiegów.

7. Nie pozostawianie rzeczy wartościowych w szatni i innych pomieszczeniach - Przychodnia nie ponosi za nie odpowiedzialności.